Mikâil Bayram’ın Aynasında 99 Kavram

32,4 TL 54 TL

Türkiye’de, yazılı ve görsel medyada fazla yer bulamadığı ve gönüllü/paralı lobileri olmadığı için geniş kitlelerin pek tanımadığı, ancak zengin müktesebatıyla gerçek birer hazine olan çok sayıda ilim ve kültür insanı yaşıyor. Bu kıymetli insanların bir kısmının yaşı ilerliyor ve çeşitli sebeplerle yazı yazamayacak ve eser de veremeyecek durumdalar. Bu noktada, birikimlerinin kayda geçirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından tedbirler alınması gerekiyor. Mikâil Bayram’ın Aynasında 99 İsim ve 99 Kavram projesi, işte bu düşünceden doğdu.

Selçuklu tarihçisi, ilahiyatçı, şair ve kültür adamı Mikâil Bayram, bilhassa Anadolu Selçuklu tarihi, Orta Çağ İslam tarihi, Ahilik, İran kültürü ve dinî inançları, tasavvuf, yazma eserler, Fars ve Türk şiiri alanlarında çok yönlü bir uzmandır. Arapça, Farsça, Kürtçe, Pehlevice, Türkiye ve Azerbaycan Türkçesi dillerine vakıf, bu dilleri çeviri yapabilecek ve şiir yazabilecek kadar iyi bilen, bu bilgisini akademik donanımıyla harmanlayabilen bir kültür adamıdır. Bu yönleriyle, eski zaman âlimlerini hatırlatan, pek çok ilmî dalda söz söyleyebilen ender hocalar arasındadır.

Elinizdeki 99 Kavram kitabı, nehir söyleşi formatında, Hoca’nın çeşitli tarihsel olgu, kavram ve süreçlere dair görüş, hatıra ve değerlendirmelerini okuyucuya sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, kitapta yer verilen 99 kavramdan bazıları şunlardır:

Asr-ı Saadet - Kudüs ve Mescid-i Aksa İhtilafı - Arapların Ümmiliği - Hadis Derlemeciliği ve İranlıların Katkıları - Emevîler - Abbasîler - İspanya ve Anadolu’nun İslamlaşma Süreçleri - Halifelik - Karmatîler ve Zencî İsyanları - Hurremiye ve Bâbek İsyanı - Avesta - Mazdekîler - İran’ın İslam’la İlk Karşılaşması -  Pârisîler - Türklerin İslam’ı Tanımasında İranlıların Rolü - Alamut ve Haşhaşîler - Hurufîlik - Hulûlîlik - Kalenderîlik - Keramet ve Mucize - Neo-Mâtüridîlik - Selefîlik - Mevlevîlik - Dümbülîler - Atabeklik-Lalalık - Babaîler İsyanı - Anadolu’da Moğollar - Celâlî İsyanları - Moğolların İslamlaşması ve Türkleşmesi - 1915 Ermeni Olayları - Doğu’da Kürt İsyanları - Sabatayistler - Velâyet-i Fakih - 1979 İran Devrimi - İran’ın Aryan Kodları - İran’ın Kültür Sahası - Türk ve İran Şiiri - Türk Devletlerinde Farsça Etkisi - İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri.

Kategori Nehir Söyleşi
Yayına Hazırlayan Mehmet Akif Koç
Cilt Türü Karton Kapak
Basım Tarihi: Kasım 2021
Basım Yeri: Ankara
Baskı Sayısı 1
Ebat: 13.5X19.5
Dil: Türkçe
Kâğıt Türü: Kitap Kâğıdı
Sayfa Sayısı: 240
Barkod: 9786051216072
ISBN: 978-605-121-607-2
Mikâil Bayram

1940 yılında Saray / Van’da dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu ilçede, ortaokulu Özalp’ta okudu. Van Atatürk Lisesi (1961), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1966) mezunudur. Ortaokul ve lise öğrenciliği yıllarında Van civarındaki medreselere de devam etti. İlâhiyat Fakültesinde okuduğu yıllarda da bu alandaki çalışmalarını geliştirdi.

Fakülteden mezun olurken ‘Zerdüşt ve Avestası’ adlı lisans tezini verdi. Aynı yıl Adana Kız Lisesi’nde din bilgisi öğretmeni olarak çalışma hayatına başladı. 1968 yılında Millî Eğitim Bakanlığınca açılmış olan sınavı kazanarak Konya Yüksek İslâm Enstitüsüne (SÜ İlâhiyat Fakültesi) Fars Dili ve Edebiyatı öğretim görevlisi olarak atandı. Bu görevde iken bir yıllığına Arap dili ve edebiyatı alanında ihtisas için Bağdat’a gönderildi. Bağdat Edebiyat Fakültesinden uzmanlık sertifikası aldı. Bu arada “Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde Bulunan Farsça El Yazması Eserler” adlı tezini vererek yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

1973’te askerliğini bitirince üç yıl Kayseri ve üç yıl da Bursa İlâhiyat Fakültelerinde Fars dili ve edebiyatı dersleri yanında, İslâm tarihi derslerini okuttu. Bu dönemlerde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisinde “Şeyh Nasiru’ddin Mahmud El-Hoyi’nin (Ahi Evren) Hayatı, Çevresi ve Eserleri” adlı doktora tezini tamamlayarak, 1975 yılında doktor unvanını aldı.

1979 yılında Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine, bir yıl sonra da aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. Bu dönemde iki yıl süreyle Kültür Bakanlığının “Türkiye Yazma Eserler Toplu Kataloğu” çalışmalarına katıldı. Yine bu dönemde İslâm Konferansı Teşkilatı (IRCICA) temsilcisi olarak Konya ve çevresindeki kütüphanelerde bulunan tabiat ilimlerine dair el yazması eserlerin kataloğunu hazırladı. Bu çalışmasından dolayı bir takdir belgesini almaya hak kazandı. 1990 yılında doçent oldu ve görevli bulunduğu fakültenin Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi öğretim üyeliğine getirildi. 1996 yılında profesör unvanını aldı. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başkanı olarak görevini sürdürdü.

Eski şiir geleneğine uyarak Sarayî mahlasıyla Azerbaycan Türkçesi, Farsça ve Anadolu Türkçesiyle yazdığı kasideler, gazeller, rubaîler ve mesnevîlerden oluşan bir divanı yayımlandı. Makaleleri, 1981 yılından itibaren Hareket, Hak Söz, SÜ Selçuklu Araştırmaları, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, SÜ Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları, Belleten, Osmanlı Araştırmaları, Cem, Tarih ve Toplum, Türk Araştırmaları, İran Mecelle-i Maarif dergilerinde yayınlandı. Yüzden fazla bilimsel toplantı, kongre, seminer ve sempozyuma bildiriler sunarak katıldı. Yurt içi ve yurt dışı pek çok kurum ve kuruluştan 50 civarında takdirname, plaket ve başarı belgeleri aldı.

Arapça, Farsça, Pehlevice ve Kürtçe bilen Prof. Bayram’ın, “Tarihin Kuyumcusu” isimli söyleşi kitabı 2020 yılında yayınlandı. Mehmet Akif Koç’un 2020 yılında kendisiyle gerçekleştirdiği nehir söyleşi kitapları “Mikail Bayram’ın Aynasında 99 İsim” ve “Mikail Bayram’ın Aynasında 99 Kavram” başlıkları altında iki ayrı eser olarak Elips Kitap tarafından yayınlanacak.

Yayınlanmış Eserleri:

A. Telif Eserleri:

1. Konya Yusuf Ağa Kütüphanesindeki Farsça Yazma Eserler Kataloğu, Konya 1971.

2. Fatma Bacı ve Bâcıyân-ı Rûm (Anadolu Bacıları Teşkilâtı), Damla Ofset Matbaacılık, Konya 1987.

3. Ahi Evran ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, Damla Matbaacılık, Konya 1991.

4. Şeyh Evhadü-din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Tarikatı, Damla Matbaacılık, Konya 1993

5. Fil Olayının Mahiyeti (Fil Suresinin Yeni Bir Yorumu), Fecir Yay., Ankara 1996.

6. Tarihin Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evran, Bayrak Matbaası, İstanbul 2001.

7. Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Kömen Yay., Konya 2003.

8. Destursuz Bağdan Üzüm Yiyenler, Kömen Yay., Konya 2004.

9. Sosyal ve Siyasî Boyutlarıyla Ahi Evran-Mevlânâ Mücadelesi, Konya 2005.

10. Selçuklular Zamanında Konya’da Dinî ve Fikrî Hareketler, Nüve Kültür Merkezi Yay., İstanbul 2008.

11. Danişmentoğulları Devleti’nin Bilimsel ve Kültürel Mirası, Konya 2009. B. Tercüme Eserleri

12. İslâm İnkılâbının Programı (Ebu’l Âlâ Mevdudi), İstanbul 1968.

13. Ahi Evran, Tasavvufi Düşüncenin Esasları, TDV Yay., Ankara, 1995.

14. Ahi Evran, İmanın Boyutları (Metâli’ü’l-îman), Damla Ofset Matbaacılık, Konya 1996.

15. İbn Teymiye, Hüseyin b. Mansur el-Hallac, Damla Ofset, Konya 2003.

16. Şeyh Evhadü-din Hâmid el-Kirmânî ve Menakıb-nâmesi, Kardelen Yay., İstanbul 2005.

Kullanıcı Yorumları

Henüz hiç yorum yapılmadı.

Yorum Yap

Yorum yapmak için kullanıcı hesabınızla giriş yapmalısınız!

Giriş yapmak için lütfen tıklayınız.